บ้านจิตสมาน บ้านที่เปรียบกับที่พักพิง แบ่งปันความอบอุ่นของครอบครัว และสะท้อนถึงความพากเพียรของบรรพบุรุษ ลูกหลานจึงตั้งชื่อโดยการรวมชื่อของเจ้าของบ้าน คือ คุณยายเย็นจิตและคุณตาสมาน พันธุ์แก้ว เป็น "บ้านจิตสมาน" "บ้านไม้เก่า เล่าเรื่องใหม่" ในการซ่อมแซมบ้านตั้งใจที่จะใช้ทรัพยากรเก่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการออกแบบควร ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยที่จะเกิดขึ้นใหม่ << previous >> next

G4 architects © 2014                                                                                                                                                                                                                                        

esc